สมัครงาน

ประวัติส่วนตัว

 อาศัยกับครอบครัว      บ้านตัวเอง      บ้านเช่า      หอพัก
ภาวะทางทหาร    ได้รับการยกเว้น      ปลดเป็นทหารกองหนุน      ยังไม่ได้รับการเกณฑ์
สถานภาพ    โสด      แต่งงาน      หม้าย      แยกกัน
เพศ    ชาย      หญิง

ประวัติครอบครัว

ครอบครัวมีกี่คน

ประวัติการศึกษา

รายละเอียดของงานที่ผ่านมา เรียงลำดับก่อน-หลัง

ภาษา

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปุ่น

ความสามารถพิเศษ

พิมพ์ดีด
 ไม่ได้            ได้
คอมพิวเตอร์
 ไม่ได้            ได้
ขับรถยนต์
 ไม่ได้            ได้
สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด
 ไม่ได้            ได้
ท่านเคยป่วยหนักและเป็นโรคติดต่อร้ายแรงมาก่อนหรือไม่?
 เคย            ไม่เคย
ท่านเคยสมัครงานกับบริษัทฯ นี้มาก่อนหรือไม่
 เคย            ไม่เคย
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้ง หมดในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ หลังจากบริษัทจ้างเข้ามา ทำงานแล้วปรากฏว่า ข้อความในใบสมัครงานเอกสารที่นำมาแสดง หรือรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง บริษัทฯ มีสิทธิ์ ที่จะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิน

Scroll to Top