ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ppgroup-th.com

“บริษัท พี.พี.ซับคอนแทรค อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด” ก่อตั้งโดยปฎิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ประกอบธุรกิจทางด้านการจัดหาแรงงานรวมถึงการสรรหาบุคลากร (Recruitment) เพื่อรองรับปัญหาด้านการบริหารการจัดการแรงงาน ให้สอดคล้องกับการขยาย หรือหดตัวของภาคธุรกิจต่างๆ อันจะทำให้ภาคธุรกิจนั้นๆ สามารถที่จะบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างเหมาะสม และเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้ ตลอดจนเป็นการลดต้นทุนสะสมที่เกี่ยวเนื่องกับการว่าจ้างแรงงานโดยตรง ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการบริหารต้นทุน ปัจจุบันแรงงานมากกว่า 60,000 คน ครอบคลุมทุกภาคธุรกิจฯ และนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิเช่น ภาคงานบริการ ภาคการขนส่ง ภาคโรงงาน ภาคอุตสาหกรรม ฯลฯ ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภายใต้การบริหารจัดการของเรา สามารถสนับสนุน และตอบสนอง ต่อหัวใจหลักของลูกค้าได้เป็นอย่างดี นอกจากการให้บริการทางด้านการจัดหาแรงงานแล้ว เรายังดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับบริการรักษาความปลอดภัย ภายใต้ชื่อ บริษัทรักษาความปลอดภัย พี.พี.ซี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด โดยดำเนินการ และปฎิบัติตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ทุกประการ ประกอบด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูง ในด้านการให้บริการรักษาความปลอดภัย ที่ดำเนินงานควบคู่กับระบบสารสนเทศ และระบบอิเล็คทรอนิคส์ เพื่อเน้นการให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัย ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา วางระบบป้องกัน และบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากอาชญากรรมในหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการให้บริการทำความสะอาด ทั้งในส่วนที่เป็นสัญญารายปี และการรับเหมาทำความสะอาดแบบเป็นครั้งๆ ด้วยระบบการจัดการอันทันสมัย ควบคู่กับการนำเอาเทคโนโลยีชั้นสูงมาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ตลอดจนเน้นหลักของการใช้น้ำยาทำความสะอาดที่ถูกสุขลักษณะ และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

ลูกค้าของเรา

ประโยชน์ที่จะได้รับ

Scroll to Top